koszyk 0,00 pln

Regulamin Internetowego www.oyer.pl

§1 Wstęp
Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.oyer.pl - zwanego dalej Sklepem. 
Właścicielem oraz administratorem Sklepu jest Jakub Dygas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: GQ Jakub Dygas, ul. Biznesowa 12/5, 26-600 Radom, NIP: 9482223297, REGON:  147217352, email: info@oyer.pl
Zawsze ilekroć przepisy prawa lub niniejszy regulamin nakładają obowiązek lub przyznają prawo kontaktu z administratorem sklepu, kontakt ten można go uzyskać za pośrednictwem poczty oraz adresu email wskazanych w ust. 3, a także przy pomocy zamieszczonego na odpowiedniej podstronie sklepu formularza kontaktowego. 
Klienci i użytkownicy sklepu internetowego przed złożeniem zamówienia lub przed rejestracją Profilu (konta) użytkownika zobowiązani są do akceptacji postanowień niniejszego regulaminu. 

§2 Definicje
Poprzez określenia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:
Regulamin – niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).
Sprzedawca (Usługodawca) – właściciel serwisu wskazany w §1 ust. 3.
Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
Użytkownik – klient, który założył za pośrednictwem witryny internetowej Sklepu profil, o którym mowa w ust. 4.
Profil/konto użytkownika – utworzone poprzez rejestrację indywidualny profil/konto użytkownika, z którym powiązane są adres e-mail i hasło – dane dostępowe. Funkcjonalność w chwili obecnej w trakcie wdrażania. 
Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym wraz z opisami (na wyszczególnionych podstronach sklepu) w formie zaproszenia do składania ofert.
Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu.
Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów lub prowadzeniem Sklepu.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – witryny Sklepu. 
Strony umowy – Usługodawca i Klient.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, złożone na podstawie zawartych na formularzu rejestracji informacji.

§3 Zasady ogólne
Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego lub założenia w nim Profilu użytkownika – jeżeli taka funkcjonalność zostanie udostępniona - jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia/zakładania Profilu.
Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Poprzez złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Klient składa ofertę zakupu Produktu.
Umowa kupna-sprzedaży produktu zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty Klienta (ust.2) przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na podany przy składaniu oferty adres e-mail. 
Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby udostępniane na stronie Sklepu dane były wyczerpujące oraz zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie.
Miejscem zawarcia umowy jest wskazane w §1 ust. 3 miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy. Miejscem realizacji umowy jest wskazany przez kupującego adres dostarczenia towaru. 

§4 Konsumenci
Niniejszy regulamin respektuje wszelkie uprawnienia konsumenckie przyznane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli jakiekolwiek zapisy mogą być interpretowane w sposób sprzeczny z ustawami chroniącymi interesy konsumentów, pierwszeństwo ma każdorazowo wykładnia zgodna z w/w. W razie nie dającej się pogodzić sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z w/w przepisami prawa, zapisy regulaminu zastępowane są przez odpowiednie normy prawne. 
Konsumenci zawierający umowy za pośrednictwem Sklepu, mają prawo do odstąpienia. Termin 14-dniowy na skorzystanie z tego uprawnienia rozpoczyna swój bieg od daty dostarczenia Konsumentowi towaru. Szczegółowe informacje na temat w/w uprawnienia zawiera instrukcja zawarta w załączniku nr 1. Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy zawiera załącznik nr 2 – przy czym skorzystanie z niego nie jest przymusowe.  
Opisane w §8 procedury reklamacji towaru z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady towaru mają charakter autonomiczny i mogą być dochodzone niezależnie od siebie. Podjęcie przez Konsumenta czynności zmierzających do uzyskanie ochrony przewidzianej przez jedną z w/w podstaw, zatrzymuje bieg terminów na skorzystanie z uprawnień z drugiej podstawy.  

§5 Składanie zamówienia
Wszystkie kwoty podane w ramach sklepu (z braku odmiennego zastrzeżenia przy ich podaniu) są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
Zamówienia są przyjmowane są przez stronę Sklepu dostępną pod adresem www.oyer.pl, a także drogą telefoniczną i mailową. 
Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu, w dziele „Kontakt”, jako godziny pracy.
Zamówienie dokonywane jest poprzez dodawanie poszczególnych Produktów do koszyka, przy pomocy przycisku „do koszyka” znajdującego się na stronie każdego przedmiotu. Następnie w Panelu koszyk, Kupujący ma możliwość określenia liczby zamawianych produktów. Kupujący zostanie poinformowany o całkowitej wartości zamówienia, z wyłączeniem kosztów transportu. W Panelu koszyk, Kupujący może również wprowadzić otrzymany wcześniej kod rabatowy. Po weryfikacji poprawności w/w informacji Kupujący akceptuje je poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”, po czym zostanie przeniesiony do formularza zamówienia. 
W ramach formularza zamówienia, Kupujący określi sposób dostawy kupowanych towarów. Zostanie również poinformowany o koszcie wysyłki właściwej dla wybranego przez siebie sposobu dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia promocji – w formie darmowej wysyłki – uzależnionej wartością zamówienia określoną w trakcie jego składania. 
W celu finalizacji zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, adresu wraz z kodem pocztowym. W/w dane zostaną wykorzystane w celu potwierdzenia złożenia zamówienia, a także do jego realizacji. Konsument chcący otrzymać fakturę VAT, może wyrazić taką wolę w polu UWAGI. Tam też powinien wskazać swój nr PESEL.    
Kupujący przedsiębiorcy, w celu otrzymania faktury VAT, muszą dodatkowo podać Firmę pod jaką prowadzą działalność gospodarczą oraz NIP. Ewentualne życzenia co do faktury, należy zawrzeć w polu UWAGI.   
W razie stwierdzenia, iż Kupujący podał błędne lub niekompletne dane, co uniemożliwia realizację Zamówienia lub wystawienie faktury VAT, Sprzedawca podejmie próbę ustalenia prawidłowych danych z pośrednictwem posiadanych przez siebie danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawi paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę VAT). Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1528).
W przypadku zamówień składanych drogą mailową, Kupujący zobowiązany jest podać dane wskazane w ust. 5-7. Potwierdzenie złożenia zamówienia – wraz z w/w danymi oraz kosztem zamówienia i sposobem płatności, zostanie przesłane Kupującemu na podany adres e-mail. 
Termin realizacji Zamówienia rozpoczyna się w chwili wpływu należności za towar na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem przyjęcia oferty zawartej w Zamówieniu w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”. 
Konsument może przesłać Sprzedawcy potwierdzenie wykonania przelewu, co jest w jego wypadku równoznaczne z wpływem zapłaty za Zamówienie na konto. 

§6 Dostawy, koszty i termin wysyłki
Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zamówienia towaru wraz z dostawą poza granice kraju, Kupujący zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia kosztów wysyłki towaru poprzez kontakt ze Sprzedawcą. 
Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia Sklepu albo drogą mailową, a w wypadku zamówienia telefonicznego na adres podany przy jego składaniu – potwierdzony w przesłanej Kupującemu wiadomości email. 
Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich - UPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Szczegóły ich funkcjonowania określają odrębne regulaminy. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedawcy, ale wyłącznie przez Kupującego lub osobę dysponującą jego pisemnym upoważnieniem. Pisemne upoważnienie musi zawierać dane Kupującego oraz numer zamówienia przesłany wraz z wiadomością email – potwierdzeniem złożenia zamówienia. 
Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została dostarczona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu, który zwykle wynosi 1-2 dni robocze – z zastrzeżeniem §5 ust. 12.
Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając na link „koszt dostawy”, dostępnym w stopce witryny Sklepu.
Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie, ale nie stanowi czynnika decydującego.

§7 Płatności
Płatność za zamówiony towar, według wyboru Kupującego dokonanego w formularzu Zamówienia, może nastąpić: 
za pobraniem tj. przy odbiorze towaru od firmy kurierskiej lub poczty Polskiej, 
za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24, (regulamin dostępny pod adresem: http://www.przelewy24.pl/cms,37,regulamin.htm ),
za pośrednictwem systemu płatności PayU – przy użyciu karty kredytowej i karty online, (regulamin dostępny pod adresem:  http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUGI_PAYU.pdf ),
przelewem na konto bankowe sklepu,
gotówką, przy odbiorze towaru z siedziby Sprzedawcy.
W przypadku niektórych produktów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

§8 Procedura reklamacji
Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Podstawowe informacje na temat gwarancji zawarte są na stronach poszczególnych produktów. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zawiera załączona do towaru karta gwarancyjna. 
Niezależnie od podmiotu udzielającego gwarancji, Kupujący może prowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy.
W przypadku, gdy gwarancji udziela Sprzedawca, produkt należy w sposób ustalony ze Sprzedawcą odesłać na jego koszt, na adres jego siedziby. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy.
Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji uregulowanych powyżej, Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z uprawnień opisanych w ust. 6 i kolejnych niniejszego paragrafu. Termin Wady obejmuje również niezgodność towaru z umową.  
W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się natomiast przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego, a także zapisy ustępów 6-10.
W przypadku wady towaru ujawnionej w terminie dwóch lat od daty zakupu, konsument złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
Koszty transportu rzeczy wadliwej ponosi Sprzedawca. Konsument zobowiązany jest do ustalenia sposobu transportu rzeczy do Sprzedawcy.
Aby wykonać uprawnienia wskazane w ust. 6-7, Kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o zaobserwowanej wadzie w terminie roku od dnia jej wykrycia.  
Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Kupujący ma prawo złożyć odwołanie od stanowiska Sprzedawcy, w którym odniesie się do sposobu usunięcia wady oraz argumentów za nim przemawiających. Sprzedawca odpowie na odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 

§9 Ochrona danych osobowych
Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów i Użytkowników sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca. Zachowuje on wszelkie środki bezpieczeństwa w celu ochrony powierzonych mu danych. 
Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników i kupujących zawiera Polityka prywatności.

§10 Warunki techniczne
W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest:
połączenie z siecią Internet;
przeglądarka internetowa: 
Mozilla Firefox w wersji 15 lub wyższej;
Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej;
Google Chrome w wersji 26.0.1410.64 lub wyższej;
adres poczty email;
klient poczty email np.: Outlook Express, Windows Mail lub Mozilla Thunderbird lub inny - w celu odczytania potwierdzenia rejestracji oraz innych wiadomości przewidzianych regulaminem lub przepisami prawa;
program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF – celem otwierania we własnym systemie informatycznym kopi regulaminu Sklepu udostępnionego przez Sprzedawcę (np. Adobe reader, Foxit reader, itp.) . 
Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem ze sklepu należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje możliwość przechwycenia danych przesyłanych do i z serwera WWW. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia następujących podstawowych informacji o komputerze: system operacyjny, przeglądarka, domena, adres IP.
Sklep korzysta z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania niektórych jego funkcji np. zapamiętania danych logowania użytkownika. Korzystanie z serwisu obwarowane jest wyrażeniem zgody na przechowywanie tych plików w systemie teleinformatycznym użytkownika. 
Informacje zawarte w logach systemowych tworzonych na serwerach sklepu mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Są one wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym także w razie naruszenia praw sklepu, próby włamania, innego działania na jego szkodę lub naruszenia przepisów prawa.

§11 Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między sklepem a Klientami będącymi Konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego. 
W wypadku Klientów niebędących Konsumentami – przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
Zarówno niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, jak i archiwalne wersje poprzednio obowiązujących regulaminów, są udostępnione na stronie sklepu – pod regulaminem, w formie plików w formacie PDF.   

Data opublikowania regulaminu 27 lipca 2014 roku

Dla studentów 
atrakcyjne rabaty!